تست

little farmer کشاورز کوچک

littlefarmer به فردی گفته می‌شود که برای تولید غذا و بهره‌برداری اقتصادی به کشت و کار در زمین‌هایکشاورزی یا نگه‌داری دام‌های اهلی می‌پردازد. یک کشاورز ممکن است در زمین خود به عنوان مالک یا در زمین‌هایافراد دیگر به عنوان کارگر مشغول به کار باشد.