تست

little farmer کشاورز کوچک littlefarmer به فردی گفته می‌شود که برای تولید غذا و بهره‌برداری اقتصادی به کشت و کار در زمین‌هایکشاورزی یا نگه‌داری دام‌های اهلی می‌پردازد. یک کشاورز ممکن…